duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102
concert workshop
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
October 16, 2019
0

 

สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียดการสอบและใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

♦ เอกสารประกอบการสมัคร 2563 ♦

 

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

หลักฐานการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิม

หมายเหตุ

  1. การรับสมัครและการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ณ ศูนย์รับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
  2. การสอบทฤษฎี ปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ ณ อาคารศรีสังวาลย์ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
  3. การประกาศผลสอบบน Website: http://music.payap.ac.th/info/

 

สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียดการสอบและใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

♦ เอกสารประกอบการสมัคร 2563 ♦