duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

สถาบันดนตรี

สถาบันดนตรีเดิมใช้ชื่อว่าโครงการดนตรีเยาวชนได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ เดือน มีนาคม 2534 โดย อาจารย์ ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ และได้รับการสนับสนุนชี้แนะจาก อาจารย์ สมพันธ์ วงษ์ดี หัวหน้า สาขาดุริยศิลป์ และคณาจารย์ภาควิชาดุริยศิลป์ในสมัยนั้น ที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมชี้แนะต่าง ๆ ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2546 มหาวิทยาลัยพายัพได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการของโครงการดนตรีเยาวชน จึงได้ย้าย มาตั้ง ณ อาคารศรีสังวาลย์  กว่า 24 ปีที่ผ่านมาโครงการดนตรีเยาวชนได้ผลิตเยาวชนและบุคลากรด้านดนตรีที่มีคุณภาพ ให้กับสังคมเป็นจำนวนมาก เช่น วางพื้นฐานด้านดนตรีให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านดนตรีอย่างจริงจัง ผลิตครูดนตรีที่มีคุณภาพให้กับโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนต่าง ๆ ครูที่ผ่านการสอนจากโครงการดนตรีเยาวชนหลายคน ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านดนตรีให้กับเยาวชนจนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย   สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยพายัพ และวิทยาลัยดุริยศิลป์เป็นอย่างมาก ต่อมาในปีการศึกษา 2551 ภาควิชาดุริยศิลป์ได้พัฒนาเป็นวิทยาลัยดุริยศิลป์ โครงการดนตรีเยาวชนก็ได้มีการพัฒนาหลาย ๆ ด้านทั้งคุณภาพการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาการต่าง ๆ จนได้รับการเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นสถาบันดนตรีจนถึงปัจจุบัน

ปณิธาน : สถาบันดนตรีมุ่งให้การศึกษาวิชาดนตรีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการเล่นดนตรีที่ถูกต้อง ผู้เรียนสามารถเข้าใจในวิชาดนตรีและสามารถต่อยอดเพื่อไปศึกษาวิชาดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

วิสัยทัศน์ : ร่วมกับวิทยาลัยดุริยศิลป์มุ่งพัฒนาให้เป็นสถาบันดนตรีในระดับมาตรฐานสากล

ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ได้แก่
     1. หลักสูตรการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ  โดยคณาจารย์ของวิทยาลัยดุริยศิลป์เป็นผู้จัดทำหลักสูตร

 1. ครูผู้สอน มีความรู้ และประสบการณ์ด้านดนตรีอย่างแท้จริง ผ่านการคัดเลือกจากคณาจารย์ และดำเนินการเรียนการสอนภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ของวิทยาลัยดุริยศิลป์
 2. สถานที่ร่มรื่น สะดวกในการเดินทาง ปลอดภัย และมีที่จอดรถกว้างขวาง
 3. เครื่องดนตรี อุปกรณ์การเรียนทันสมัย และมีมาตรฐานสูง
 4. คิดค่าเรียนในอัตราที่เหมาะสม เพราะ สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการสอนของวิทยาลัยดุริยศิลป์และบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
    1.  เพื่อเป็นสถานที่ฝึกสอนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์     ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์สอนดนตรีซึ่งสามารถใช้ประกอบอาชีพด้านการสอนดนตรีเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1.  เป็นการบริการด้านวิชาการดนตรีแก่ชุมชน
 2.  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาดนตรีของเยาวชนไทยให้อยู่ในระดับสากล
 3.  วางพื้นฐานด้านดนตรีให้กับเยาวชนที่สนใจที่จะศึกษาต่อด้านดนตรีอย่างจริงจังต่อไป
 4.  ศึกษาค้นคว้าการเรียนการสอนวิชาดนตรีใหม่ ๆ

มาตรฐานการเรียนการสอน
สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงดนตรีต่อสาธารณชน ทุก ๆ เดือน  เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ ฝึกให้รู้จักการแสดงออกต่อสาธารณชน และเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบเทียบเกรดมาตรฐาน สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ จัดให้มีการสอบเทียบเกรดมาตรฐานของสถาบัน Trinity College London ( Trinity Guildhall ) อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจาก Trinity College London ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบดนตรีประจำภาคเหนือ ในเดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม ของทุกปี จากผลการส่งนักเรียนสอบวัดมาตรฐานดนตรีสากลดังกล่าว สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มีผลสอบของนักเรียนเป็นที่น่าพอใจในอนาคตอันใกล้นี้ทางสถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ จะจัดให้มีการแข่งขันดนตรีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยพัฒนาทักษะด้านดนตรีไปสู่ระดับสากล ปัจจุบัน สถาบันดนตรี มีคณาจารย์บริหารและดูแลการสอน คือ

 1. อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์            ผู้อำนวยการ
 2. อาจารย์นรเศรษฐ์ อุดาการ             รองผู้อำนวยการ
 3. อาจารย์อัจฉรา อุ่นใจ                     อาจารย์ประจำ
 4. อาจารย์เรมีย์ นามเทพ                   อาจารย์ประจำ
 5. อาจารย์รังสรรค์ พูลทรัพย์              อาจารย์ประจำ
 6. คุณวณีวัลยา สุภาษา                     เลขานุการ
 7. อาจารย์พิเศษ   จำนวน 30 คน