duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

ครูสอนกลอง

ครูทรงวุฒิ  ชัยอานนท์ เอ (A)
วิชาที่สอน : กลอง
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ครูต่อสกุล  เยาวภานนท์ (เหนือ) 
วิชาที่สอน : กลอง
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ครู โด่ง
วิชาที่สอน : กลอง
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ