duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102
concert workshop
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มอบทุน ’64
September 21, 2020
0

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
—————————–
1. ทุนเรียนดีเยี่ยม
เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.50 – 4.00
ยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด จำนวน 10 ทุน
2.ทุนเรียนดี
เกรดเฉลี่ย 5ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00 – 3.49
ยกเว้นค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง จำนวน 10 ทุน
3. ทุนส่งเสริมการศึกษา
– รายงานตัว ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 – 28 ก.พ. 64
ได้รับทุนๆละ 30,000 บาท แบ่งเป็น3 ปีการศึกษา ดังนี้
ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
—————————–
ยื่นใบสมัครได้ที่
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ ชั้น 2 อาคารศรีสังวาลย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
Tel: 053 248 037
Email: pangth01@hotmail.com