duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

คณบดี วิทยาลัยดุริยศิลป์

TATAM copy

การศึกษาดนตรีเป็นการศึกษาที่เน้นทักษะการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ การเรียนดนตรีซึ่งมีมากมายหลากหลายแขนงวิชา ทั้งที่เป็นศาสตร์และศิลปะ ดังนั้นการเป็นนักดนตรีที่ดีจะต้องเป็นนักวางแผนการจัดการในการเรียน การฝึกซ้อมของตนเองเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ ครู ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คอยช่วยแนะนำสนับสนุน ส่งเสริม ผู้เรียนทั้งในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การวางแผนอนาคตและคอยให้คำปรึกษาผู้เรียนในทุกๆ ด้านที่ผู้เรียนขอความช่วยเหลือ การเรียนดนตรีก็จะประสบความสำเร็จตามที่ผู้เรียนได้วางแผนไว้

Ajahn Tawat  Assawadecharit
Dean College of Music, Payap University
อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์
คณบดีวิทยาลัยดุิรยศิลป์ ม.พายัพ
e-mail: boypang@hotmail.com