duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

หลักสูตร ปริญญาโท

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท (2 ปี)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางดนตรี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาดนตรีในส่วนภูมิภาคให้สูงขึ้น

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
– ดนตรีศึกษา
– การประพันธ์เพลง
– การแสดงดนตรีสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญญาตรีสาขาดนตรีหรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
3. ผู้สมัครเข้าศึกษาแขนงวิชาการประพันธ์เพลงต้องมีทักษะการรบรรเลงเครื่องดนตรี และมีผลงานการประพันธ์เพลง
4. ผู้สมัครเข้าศึกษาแขนงวิชาการแสดงดนตรีสากลต้องมีทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีในระดับดี