duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

ศิลป์ดนตรี

HH

แผนการเรียนศิลป์ดนตรี
โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
กับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เนื่องจากในปัจจุบันมีนักเรียนสนใจเรียนวิชาดนตรีมากขึ้น วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพและโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จึงได้เปิดสอนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนดนตรีที่มีคุณภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อด้านดนตรีในอนาคต และเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความถนัดในสายวิชาอื่นๆ แต่มีความสนใจในการพัฒนาด้านภาษาและดนตรี ซึ่งเมื่อนักเรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสอบเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาสาขาดนตรี หรือสาขาอื่นๆ เหมือนนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาในแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี
1. สอบผ่านข้อเขียนวิชาพื้นฐานหรือผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกำหนด
2. สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือร้องเพลง โดยสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่วิทยาลัยดุริยศิลป์กำหนด

ข้อตกลงพิเศษ
เมื่อนักเรียนจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา รวม    ไม่ต่ำกว่า 2.00 และคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาดนตรี 5 ภาคการศึกษา รวมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

รายละเอียดการสอน
นักเรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนนักเรียนแผนการเรียนศิลปะ-ภาษา ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ส่วนวิชาดนตรีเรียนสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง ที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยวิชาดนตรีประกอบไปด้วย วิชาทฤษฎีดนตรีสากล การฟังอ่านเขียนโน้ต พื้นฐานจังหวะ การร้องเพลงประสานเสียง ดนตรีตะวันตก ดนตรีไทย และการปฏิบัติเครื่องดนตรี

วันและสถานที่รับสมัคร
นักเรียนภายนอกรับสมัครเดือนสิงหาคมของทุกปี ติดตามได้จากเวปไซต์ : www.prc.ac.th
นักเรียนภายในรับสมัครเดือนกันยายนของทุกปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ อาจารย์หัทยา เฮ็ฟเนอร์ หัวหน้าโปรแกรมศิลป์ดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
เบอร์โทร: 089-855 3118  Facebook :ศิลป์ดนตรี PRC