duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

สถาบันดนตรี

สถาบันดนตรีเดิมใช้ชื่อว่าโครงการดนตรีเยาวชนได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ เดือน มีนาคม 2534 โดย อาจารย์ ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ และได้รับการสนับสนุนชี้แนะจาก อาจารย์ สมพันธ์ วงษ์ดี หัวหน้า สาขาดุริยศิลป์ และคณาจารย์ภาควิชาดุริยศิลป์ในสมัยนั้น ที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมชี้แนะต่าง ๆ ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2546 มหาวิทยาลัยพายัพได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการของโครงการดนตรีเยาวชน จึงได้ย้าย มาตั้ง ณ อาคารศรีสังวาลย์  กว่า 24 ปีที่ผ่านมาโครงการดนตรีเยาวชนได้ผลิตเยาวชนและบุคลากรด้านดนตรีที่มีคุณภาพ ให้กับสังคมเป็นจำนวนมาก เช่น วางพื้นฐานด้านดนตรีให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านดนตรีอย่างจริงจัง ผลิตครูดนตรีที่มีคุณภาพให้กับโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนต่าง ๆ ครูที่ผ่านการสอนจากโครงการดนตรีเยาวชนหลายคน ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านดนตรีให้กับเยาวชนจนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย   สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยพายัพ และวิทยาลัยดุริยศิลป์เป็นอย่างมาก ต่อมาในปีการศึกษา 2551 ภาควิชาดุริยศิลป์ได้พัฒนาเป็นวิทยาลัยดุริยศิลป์ โครงการดนตรีเยาวชนก็ได้มีการพัฒนาหลาย ๆ ด้านทั้งคุณภาพการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาการต่าง ๆ จนได้รับการเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นสถาบันดนตรีจนถึงปัจจุบัน

ปณิธาน : สถาบันดนตรีมุ่งให้การศึกษาวิชาดนตรีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการเล่นดนตรีที่ถูกต้อง ผู้เรียนสามารถเข้าใจในวิชาดนตรีและสามารถต่อยอดเพื่อไปศึกษาวิชาดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

วิสัยทัศน์ : ร่วมกับวิทยาลัยดุริยศิลป์มุ่งพัฒนาให้เป็นสถาบันดนตรีในระดับมาตรฐานสากล

ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ได้แก่
     1. หลักสูตรการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ  โดยคณาจารย์ของวิทยาลัยดุริยศิลป์เป็นผู้จัดทำหลักสูตร

  1. ครูผู้สอน มีความรู้ และประสบการณ์ด้านดนตรีอย่างแท้จริง ผ่านการคัดเลือกจากคณาจารย์ และดำเนินการเรียนการสอนภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ของวิทยาลัยดุริยศิลป์
  2. สถานที่ร่มรื่น สะดวกในการเดินทาง ปลอดภัย และมีที่จอดรถกว้างขวาง
  3. เครื่องดนตรี อุปกรณ์การเรียนทันสมัย และมีมาตรฐานสูง
  4. คิดค่าเรียนในอัตราที่เหมาะสม เพราะ สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการสอนของวิทยาลัยดุริยศิลป์และบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
    1.  เพื่อเป็นสถานที่ฝึกสอนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์     ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์สอนดนตรีซึ่งสามารถใช้ประกอบอาชีพด้านการสอนดนตรีเมื่อสำเร็จการศึกษา

  1.  เป็นการบริการด้านวิชาการดนตรีแก่ชุมชน
  2.  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาดนตรีของเยาวชนไทยให้อยู่ในระดับสากล
  3.  วางพื้นฐานด้านดนตรีให้กับเยาวชนที่สนใจที่จะศึกษาต่อด้านดนตรีอย่างจริงจังต่อไป
  4.  ศึกษาค้นคว้าการเรียนการสอนวิชาดนตรีใหม่ ๆ

มาตรฐานการเรียนการสอน
สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงดนตรีต่อสาธารณชน ทุก ๆ เดือน  เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ ฝึกให้รู้จักการแสดงออกต่อสาธารณชน และเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบเทียบเกรดมาตรฐาน สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ จัดให้มีการสอบเทียบเกรดมาตรฐานของสถาบัน Trinity College London ( Trinity Guildhall ) อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจาก Trinity College London ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบดนตรีประจำภาคเหนือ ในเดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม ของทุกปี จากผลการส่งนักเรียนสอบวัดมาตรฐานดนตรีสากลดังกล่าว สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มีผลสอบของนักเรียนเป็นที่น่าพอใจในอนาคตอันใกล้นี้ทางสถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ จะจัดให้มีการแข่งขันดนตรีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยพัฒนาทักษะด้านดนตรีไปสู่ระดับสากล ปัจจุบัน สถาบันดนตรี มีคณาจารย์บริหารและดูแลการสอน คือ

อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์   ผู้อำนวยการสถาบันดนตรี
อาจารย์พิเศษ   จำนวน 30 คน