duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

Program

วิชาที่เปิดสอน  เครื่องสายตะวันตก/ เปียโน/ ดนตรีไทย/ ขับร้อง/ กลอง/ กีตาร์ / ทฤษฎีดนตรี

คุณสมบัติผู้เรียน
เครื่องสายตะวันตก               อายุ 5 ปี ขึ้นไป
เปียโน                                อายุ 6 ปี ขึ้นไป
ดนตรีไทย                           อายุ 7 ปี ขึ้นไป
ขับร้อง                               อายุ 8 ปี ขึ้นไป
กลอง                                 อายุ 8 ปี ขึ้นไป
กีตาร์                                 อายุ 10 ปี ขึ้นไป

อัตราค่าเล่าเรียนดนตรี
ชั้นต้น 1,700 บาท/เดือน (เรียน 4ครั้ง/เดือน เรียนเดี่ยวครั้งละ 60 นาที)
ชั้นต้น 1,100 บาท/เดือน (เรียน 4ครั้ง/เดือน เรียนเดี่ยวครั้งละ 30 นาที)
หมายเหตุ: ค่าเล่าเรียนปรับขึ้นตามเกรด

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
ค่าหนังสือต่างหาก

กิจกรรมเสริม
1. นักเรียนมีโอกาสเข้าสอบวัดระดับตามมาตรฐานของสถาบัน Trinity Guildhall
2. นักเรียนมีโอกาสได้แสดงคอนเสิร์ตซึ่งมีการจัดขึ้นทุกเดือน
3. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ