duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

ครูสอนเปียโน piano

REMI

อ. เรมีย์ นามเทพ แก๊ม (Gam)
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษา
ปริญญาตรี : วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท : วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาการแสดงดนตรี
Piano ระดับ ATCL จากสถาบัน Trinity Guildhall London
เรียบเรียงเพลง "คนที่ไม่มี" ของ อ.พันธวัจน์ นาวิก

Atchara copy

อ. อัจฉรา  อุ่นใจ  อ้อ (Aor)
วิชาที่สอน : Piano, ทฤษฎีดนตรี
การศึกษา
ปริญญาตรี :  วิทยาลัยดุริยศิลป์  มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

RUNGSAN

อ. รังสรรค์  พูลทรัพย์  โอ๋  (Oh)
วิชาที่สอน: Voice, Piano
การศึกษา
ปริญญาตรี : วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท : วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

m Tuu

ครูอนุชา  ปินตาธรรม  ตู่ ( Tuu )
วิชาที่สอน  : Piano
การศึกษา
ปริญญาตรี  : วิทยาลัยดุริยศิลป์  มหาวิทยาลัยพายัพ
Piano  เกรด 5 จากสถาบัน Theory of Music Royal Assosiate

m chompu

ครูวิลาสินี  กรรมสิทธิ์  ชมพู่ (Chom-Pu)
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษา
ปริญญาตรี : วิทยาลัยดุริยศิลป์  มหาวิทยาลัยพายัพ
Piano  เกรด  8  จากสถาบัน Trinity Guildhall London

m yui

ครูนันทพร ตรรกไพจิตร  ยุ้ย ( Yui )
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
- กำลังศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
- Piano เกรด 8 เกียรตินิยมอันดับ 1 จากสถาบัน Trinity Guildhall London
- ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำจังหวัดลำปาง ปี 2554
- อบรมการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ ปี 2558 ที่กรุงเทพฯ
- มีประสบการณ์ส่งนักเรียนแข่งขันเปียโน 2550 จนถึงปัจจุบัน (ติดอันดับ 1 ใน 3 ทุกปี)

m jazz

ครูแพรวพิชญ์ พิมพ์ประสาร แจ๊ซ ( Jazz )
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
Piano เกรด 8 จาก สถาบัน Trinity Guildhall London

m good

ครูณัฐิวุฒิ นพแก้ว  กู๊ด ( Good )
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
กำลังศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

m pat

ครูวารินทร์ ฮีทโตริ แพท (Patt)
วิชาที่สอน : Piano
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
กำลังศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ