duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

ครูสอนกลอง

ครูไพบูลย์ ยี่หล้า (หมู)
วิชาที่สอน : กลอง
การศึกษา :  ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ครูทรงวุฒิ  ชัยอานนท์ เอ (A)
วิชาที่สอน : กลอง
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ครูชัชวาล พรมมิธิกุล (แม็ค)
วิชาที่สอน : กลอง
การศึกษา : กำลังศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ครูสรายุทธ์  แสงอุดมสุข (เจได)
วิชาที่สอน : กลอง
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ