duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

ครูสอนกีตาร์

..

ครูธนา  วงค์ใหญ่ (ปูน)
วิชาที่สอน : Guitar  Bass, ทฤษฎีดนตรี
การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

..

ครูApisut Boontha (Tim)
วิชาที่สอน : Guitar Classic
การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

..

ครูจิรายุ พรมสวัสดิ์ (เนม)
วิชาที่สอน : Guitar  Classic
การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ครูพฤทธิ์  พิมพ์ประสาร (เจมส์)
วิชาที่สอน : Guitar ไฟฟ้า
การศึกษา : กำลังศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ