duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

หลักสูตรระยะสั้น 1- เตรียมความพร้อมสู่นักเรียนดุริยางค์ทหารบก

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่นักเรียนดุริยางค์ทหารบก

 

ชื่อหลักสูตร                          หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่นักเรียนดุริยางค์ทหารบก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

หลักการและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เนื่องด้วยวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางการศึกษาที่ให้การศึกษาด้านดนตรีทั้งดนตรีคลาสสิกและดนตรีร่วมสมัยมาอย่างยาวนานและยังมีบุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ อีกทั้งวิทยาลัยยังเล็งเห็นความสำคัญของวิชาดนตรี ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างองค์ความรู้และสร้างเสริมวิชาชีพให้แก่ตนได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับกำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารบกประจำปี 2563 โดยมีการกำหนดรายวิชาและการสอบวัดความสามารถด้านดนตรีซึ่งตรงกับศักยภาพของวิทยาลัย ดังนั้นวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การสอบของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก เพื่อผู้ที่สนใจเข้ารับการสอบ ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง ทั้งในด้านของทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก โดยมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 15 สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้เรียน

นักเรียนต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามการสอบเป็นนักเรียนดุริยางค์ของกองทัพบก

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย 2 รายวิชาโดยแบ่งเป็นการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีและวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก วิชาละ 1 ชั่วโมงต่อครั้ง

สถานที่เรียน

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

วันเวลาที่จัดการเรียนการสอน

วันและเวลาในการเรียนการสอน ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างอาจารย์และผู้เรียน

อาจารย์และบุคลากร

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่นักเรียนดุริยางค์ทหารบก กำกับดูแลโดยวิทยาลัยดุริยศิลป์ ซึ่งมีคณาจารย์จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้สอน

 

เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน

  1. มีผู้สมัครเรียนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
  2. เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษา 3/2562

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้เรียนที่ศึกษาสำเร็จได้รับประกาศนียบัตรจะต้องศึกษารายวิชาทั้งหมด

ทฤษฎีดนตรีและทักษะการฟัง 1 ชั่วโมงต่อครั้ง  (Music Theory and Ear Training) 1 ชม /ครั้ง
เครื่องดนตรีเอก 1 ชั่วโมงต่อครั้ง (Major Instrument) 1 ชม/ครั้ง

 

คำอธิบายรายวิชา

Music Theory and Ear Training

ศึกษาทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน ได้แก่ กุญแจเสียง ชื่อโน้ต อัตราจังหวะ บันไดเสียง ขั้นคู่ ทรัยแอด การแบ่งวรรคตอนดนตรี การประสานเสียงเบื้องต้น

ฝึกฟังอ่าน เขียน จังหวะและทำนอง โดยใช้ระดับเสียงไม่เกิน 5 เสียง ได้แก่ โด เร มี โซ ลา ฝึกฟังขั้นคู่ 2,3,4,5,6 และทรัยแอด ทั้งแบบเมเจอร์และไมเนอร์

 

Major Instrument

ศึกษาและฝึกทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีที่นักศึกษาเลือกเป็นเครื่องเอกเพื่อการแสดงต่อหน้าสาธารณชน

 

หมายเหตุ: ผู้เรียนสามารถเลือก Major Instrument ดังต่อไปนี้ Piano, Electone, Guitar, Electric Guitar, Electric Bass, Drum, Voice, Strings, Woodwinds, Brass และดนตรีไทย

ค่าเล่าเรียน

10,000 บาท ตลอดหลักสูตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยเฉพาะผู้สนใจเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อด้านดนตรี
  2. มีการทำประชาสัมพันธ์ให้วิทยาลัยดุริยศิลป์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  3. หารายได้ให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยฃ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
โทร. 053-248 037 หรือ 053-851 478 ต่อ 6102