duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

หลักสูตรระยะสั้น 2- เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาสาขาดนตรีในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาสาขาดนตรีในระดับอุดมศึกษา

 

 

ชื่อหลักสูตร                          หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาสาขาดนตรีในระดับอุดมศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

หลักการและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เนื่องด้วยวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางการศึกษาที่ให้การศึกษาด้านดนตรีทั้งดนตรีคลาสสิกและดนตรีร่วมสมัยมาอย่างยาวนานและยังมีบุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ อีกทั้งวิทยาลัยยังเล็งเห็นความสำคัญของวิชาดนตรี ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างองค์ความรู้และสร้างเสริมวิชาชีพให้แก่ตนได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาดนตรี ประจำปี 2563 ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดรายวิชาและการสอบวัดความสามารถด้านดนตรีซึ่งตรงกับศักยภาพของวิทยาลัย ดังนั้นวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาสาขาดนตรีในระดับอุดมศึกษา เพื่อผู้ที่สนใจเข้ารับการสอบ ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริงทั้งในด้านของทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก โดยมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 15 สัปดาห์

 

คุณสมบัติของผู้เรียน

นักเรียนและบุคคลทั่วไป

 

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย 2 รายวิชาโดยแบ่งเป็นการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีและวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก วิชาละ 1 ชั่วโมงต่อครั้ง

 

สถานที่เรียน

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

วันเวลาที่จัดการเรียนการสอน

วันและเวลาในการเรียนการสอน ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างอาจารย์และผู้เรียน

 

อาจารย์และบุคลากร

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่นักเรียนดุริยางค์ทหารบก กำกับดูแลโดยวิทยาลัยดุริยศิลป์ โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้สอน

 

เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอน

  1. มีผู้สมัครเรียนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
  2. เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563

 

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้เรียนที่ศึกษาสำเร็จได้รับประกาศนียบัตรจะต้องศึกษารายวิชาทั้งหมด

  1. ทฤษฎีดนตรีและทักษะการฟัง 1 ชั่วโมงต่อครั้ง  (Music Theory and Ear Training) 1 ชม/ครั้ง
  1. เครื่องดนตรีเอก 1 ชั่วโมงต่อครั้ง   (Major Instrument) 1 ชม/ครั้ง

หมายเหตุ: ผู้เรียนสามารถเลือก Major Instrument ดังต่อไปนี้ Piano, Electone, Guitar, Electric Guitar, Electric Bass, Drum, Voice, Strings, Woodwinds, Brass และดนตรีไทย

 

คำอธิบายรายวิชา

Music Theory and Ear Training

ศึกษาทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน ได้แก่ กุญแจเสียง ชื่อโน้ต อัตราจังหวะ บันไดเสียง ขั้นคู่ ทรัยแอด การแบ่งวรรคตอนดนตรี การประสานเสียงเบื้องต้น

ฝึกฟังอ่าน เขียน จังหวะและทำนอง โดยใช้ระดับเสียงไม่เกิน 5 เสียง ได้แก่ โด เร มี โซ ลา ฝึกฟังขั้นคู่ 2,3,4,5,6 และทรัยแอด ทั้งแบบเมเจอร์และไม่เนอร์

Major Instrument

ศึกษาและฝึกทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีที่นักศึกษาเลือกเป็นเครื่องเอกเพื่อการแสดงต่อหน้าสาธารณชน

ค่าเล่าเรียน

10,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยเฉพาะผู้สนใจเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อด้านดนตรี
  2. มีการทำประชาสัมพันธ์ให้วิทยาลัยดุริยศิลป์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  3. หารายได้ให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
โทร. 053-248 037 หรือ 053-851 478 ต่อ 6102