duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

หลักสูตรระยะสั้น 3 – หลักสูตรการเรียบเรียงบทเพลงขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรอบรม การเรียบเรียงบทเพลงขั้นพื้นฐาน

 

1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตร การเรียบเรียงบทเพลงขั้นพื้นฐาน

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

 1. หลักการและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และให้มีทักษะเฉพาะทางเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น  โดยเฉพาะด้านทักษะดนตรีในปัจจุบัน เป็นยุคที่มีการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะมากมายหลายด้าน ซึ่งล้วนเป็นเครื่องชี้วัดถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันพบว่า บุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเรียบเรียงบทเพลงนั้น มีจำกัดและยากต่อการพัฒนาให้ทันต่อความต้องการของทั้งชุมชนและโรงเรียนเพื่อตอบรับกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมด้านดนตรี ดังนั้นวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ จึงได้จัดทำหลักสูตร “การเรียบเรียงบทเพลงขั้นพื้นฐาน” ขึ้นเพื่อให้ครูมีทักษะและองค์ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ ในการเรียบเรียงบทเพลงต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการและเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อนักเรียนที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการบรรเลงบทเพลงที่เรียบเรียงอย่างมีคุณภาพ

 

 1. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

 1. เพื่อให้ครูสามารถเรียบเรียงบทเพลงได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้ครูทราบถึงเทคนิคขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของเครื่องดนตรีตระกูลต่าง ๆ ได้
 3. เพื่อให้ครูเข้าใจถึงวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานขั้นพื้นฐาน สำหรับวงในแต่ละตระกูลได้

 

 1. จำนวนครู

ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งหมด 2 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน

 

 1. กลุ่มเป้าหมาย 

– ครูที่สอนวิชาดนตรีของโรงเรียน

– ครูผู้ควบคุมวงดุริยางค์ วงนักร้องประสานเสียง วงออร์เคสตรา หรือวงดนตรีอื่น ๆ ในโรงเรียน

– ครูที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านการเรียบเรียงบทเพลงขั้นพื้นฐาน

 

 1. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ  
ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรม “การเรียบเรียงบทเพลงขั้นพื้นฐาน” กลุ่มละ 20 คน
เชิงคุณภาพ  
1.      เพื่อให้ครูสามารถเรียบเรียงบทเพลงได้อย่างถูกต้อง

2.      เพื่อให้ครูเข้าใจเทคนิคขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของเครื่องดนตรีตระกูลต่าง ๆ ได้

3.      เพื่อให้ครูสามารถเรียบเรียงเสียงประสานขั้นพื้นฐานสำหรับเครื่องดนตรีตระกูลต่าง ๆ ได้

4.      เพื่อให้ครูนำเสนอผลงานของตนเองได้

1. บทเพลงโจทย์ 2-4 บทเพลง

2. บทเพลงผลงานของครูคนละ 2 บทเพลง

 

 1. วัน เวลาและสถานที่ดำเนินงาน
กลุ่มที่ 1 วัน/เดือน/ปี เวลา จำนวน

(ชั่วโมง)

สถานที่
1 ระหว่างช่วงเดือน

มีนาคม – มิถุนายน 2563

08.30 – 17.30 น. 15 วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
2 ระหว่างช่วงเดือน

กันยายน – ธันวาคม 2563

08.30 – 17.30 น. 15 วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

 1. กิจกรรมและแผนการดำเนินกิจกรรม
ครั้งที่ หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน

(ชั่วโมง)

กิจกรรมการอบรม / สื่อที่ใช้ วิทยากร
1 1. score set-up

2. notation, transposing instruments, clef และ alignment

1. อธิบายวิธีการจัด score และ parts

2. แบบฝึกหัด score set-up

3. แบบฝึกหัด notation, transposing instruments, clef และ alignment

2 1. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสาย

(ข้อมูลทั่วไป effects, special effects, multiple stops)

2. การผสมเสียงของเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องสายตะวันตก

1. ศึกษาและทำ worksheet เกี่ยวกับเครื่องสาย

(ข้อมูลทั่วไป effects, special effects, multiple stops)

2. การสาธิตเครื่องสาย

ตะวันตก โดยนักเล่น

3.ฟังเพลง picture at an exhibition (piano และ orchestral versions) พร้อมกับโน้ตเพลง พูดคุยและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

4. String Reading session

3 1.ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเป่าลมไม้

ข้อมูลทั่วไป effects, special effects, devices

1. ศึกษาและ ทำ worksheet เกี่ยวกับ

เครื่องเป่าลมไม้ (ข้อมูลทั่วไป effects, special effects)

2. การสาธิตเครื่องเป่า

ลมไม้ โดยนักเล่น

3.ฟังเพลง พร้อมกับโน้ตเพลง พูดคุยและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

4. Woodwind Reading session

4 1.ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเป่าทองเหลือง

ข้อมูลทั่วไป effects, special effects, devices

1. ศึกษาและ ทำ worksheet เกี่ยวกับ เครื่องเป่าทองเหลือง (ข้อมูลทั่วไป effects, special effects)

2. การสาธิตเครื่องเป่า

ทองเหลือง โดยนักเล่น

3.ฟังเพลง พร้อมกับโน้ตเพลง พูดคุยและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

4. Brass Reading session

 

 1. วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ เมฆรา
อาจารย์อัจฉรา อุ่นใจ

 

 1. ค่าอบรม

คนละ 5,000.- บาท
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารประกอบ อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

 1. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ผลผลิต (Output)

1.1 เพื่อให้ครูสามารถเรียบเรียงบทเพลงได้อย่างถูกต้อง

1.2 เพื่อให้ครูเข้าใจเทคนิคขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของเครื่องดนตรีตระกูลต่าง ๆ ได้

1.3 เพื่อให้ครูสามารถเรียบเรียงเสียงประสานขั้นพื้นฐานสำหรับเครื่องดนตรีตระกูลต่าง ๆ ได้

1.4 เพื่อให้ครูนำเสนอผลงานของตนเองได้

 1. ผลลัพธ์ (Outcome)

2.1 บทเพลงโจทย์ 2-4 บทเพลง

2.2 บทเพลงผลงานของครูคนละ 2 บทเพลง

 1. ผลกระทบ (Impact)

3.1 โรงเรียน หน่วยงาน องค์กรและชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ จะมีผลงานการเรียบเรียงบทเพลงที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ

3.2 โรงเรียนสามารถใช้บทเพลงที่เป็นผลงานจากการเรียบเรียงของครูเพื่อการประกวดและแข่งขัน การแสดงต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
โทร. 053-248 037 หรือ 053-851 478 ต่อ 6102